Aplikacije


Meko pokretanje asinhronih kaveznih elektromotora sa trofaznim statorskim predotporom - Trofazni otpornički blok


Ugradnjom trofaznog otpornika u tri faze trofaznog kaveznog asinhronog elektromotora smanjuje se napon na motoru, smanjuje se srazmerno i struja pokretanja motora, dok se polazni moment i struja mreže smanjuje kvadratično sa naponom. Nakon završenog pokretanja otpornik se kratko spaja. Otpornik se projektuje za kratkotrajan rad uz vođenje računa o broju uzastopnih uključenja ili o broju uključenja na sat.