C - Energetski otpotrnički blokovi


Otpornički blokovi se primenjuju kao: otpornici za zaletanje, regulacija broja obrtaja i kočenje asinhronih motora, otpornici za terećenje izvora električne energije itd. Otpornički blokovi su sklopovi sastavljeni od niza otporničkih elemenata (limeni, liveni ili žičani). Slaganjem otporničkih elemenata u slogove postižu se tražene vrednosti otpora. Sastavni deo slogova saćinjava pribor od izolacionog i provodnog materijala.

Tehničke karakteristike:

-Monofazni ili trofazni otpornički blok

-Nazivni napon: 1000 VAC i 1200 VDC

-Pogonska temperatura: -25 °C do +40°C

-Mehanička zaštita: IP00; IP20; IP23


C1 - Otpornički blokovi sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa: IKH i IKV

Otpornički blokovi tipa IKH su sklopovi sastavljeni od 1 do 4 otpornička sloga sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa PS, horizontalno ugrađenih u standardna limena kućišta. Otpornički blokovi tipa IKV su sklopovi sastavljeni od jednog otporničkog sloga sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa PS vertikalno ugrađenog u standardna limena kućišta. Maksimalna energija cca. 6000 kJ. Maksimalna otpornost 468 ohm.

C2 - Otpornički blokovi sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa: PKH

Otpornički blokovi tipa PKH su sklopovi sastavljeni od 1 do 4 lako izvlačiva otpornička sloga sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa PS horizontalno ugrađenih u standardna limena kućišta. Otpornici se hlade prirodnom cirkulacijom vazduha, a ako to posebne prilike zahtevaju onda i prinudno.
Maksimalna energija cca. 6000 kJ. Maksimalna otpornost 468 W.

C3 - Otpornički blokovi sa livenim pločastim otporničkim elementima tipa: BKH i BKV

Otpornički blokovi tipa BKH su sklopovi sastavljeni od 1 do 4 otpornička sloga sa livenim
pločastim otporničkim elementima tipa LS, horizontalno ugra|enih u standardna limena kućišta. Otpornički blokovi tipa BKV su sklopovi sastavljeni od jednog otporničkog sloga sa livenim pločastim otpornim elementima tipa LS vertikalno ugra|enog u standardna limena kućišta. Maksimalna energija cca. 32000 kJ. Maksimalna otpornost 13,6 W.

C4 - Otpornički blokovi sa žičanim pločastim otporničkim elementima tipa: ZKH

Otpornički blokovi tipa ZKH su sklopovi sastavljeni od 1 do 4 otpornička sloga sa žičanim
pločastim otporničkim elementima tipa ZS, horizontalno ugrađenih u standardna limena kućišta.
Maksimalna energija cca.1020 kJ. Maksimalna otpornost 6800 W.

C5 - Specijalni tipovi otporničkih blokova

Specijalni tipovi otporničkih blokova su namenski konstruisani i izrađeni na bazi standardnih ispecijalnih otporničkih elemenata i izolacionog materijala prema posebnim zahtevima. Njihove posebne tehničke karakteristike određuje vrsta pogona i mesto ugradnje.