Aplikacije


Soft Start pokretanje asinhronih kliznoprstenastih elektromotora - Trofazni otpornički blok


Ubacivanjem otpora u kolo rotora prirodna karakteristika elektromotora se menja, s tim da vrednost prekretnog momenta ostaje ista. Na ovaj način se može ostvariti željena strujna i momentna karakteristika motora, koja odgovara pokretanju sa promenjljivim naponom. završenog pokretanja otpornik se kratko spaja. Otpornik se projektuje za kratkotrajan rad, vodeći računa o broju uzastopnih uključenja ili o broju uključenja na sat.