Aplikacije


Pokretanje više asinhronih kliznoprstenastih elektromotora sa jednim pokretačem - Automatski rotorski pokretač


Jedan pokretač može da pokreće više motora jednakih ili približno jednakih karakteristika (odnos UROT/IROT je jednak ili približno jednak). Rotorski pokretač se u ovom slučaju projektuje za zbir energija zaletanja svih motora tj. na maksimalni broj pokretanja svih motora zajedno.