Aplikacije


Dvomotorni pogoni asinhronih kliznoprstenastih motora mehanički spojenih - Otpornički blok


Karakteristično za kombinaciju mehanički spojenih dva ili više bilo kakvih motora je da mehanički moment što ga takva kombinacija predaje radnoj mašini jednak zbiru momenata što ga razvijaju pojedinačni motori odnosno razlici momenta ako je jedan od motora sa suprotnim smerom obrtanja.